NIE MA TWOJEGO ROZMIARU? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A USZYJEMY

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.wilkowowczej.pl.

 2. Sklep prowadzi Andrzej Pabisiak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą o nazwie Wilk w Owczej Andrzej Pabisiak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem Estreicherów 5, 30-225 Kraków, NIP: 6772291561, REGON: 522371494, zwanego dalej Sprzedawcą.

 3. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@wilkwowczej.pl oraz pisemnie pod adresem Estreicherów 5, 30-225 Kraków.

 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.wilkwowczej.pl w sekcji regulamin, pozwalając Klientowi na jego pobranie, wydrukowanie czy inną formę zapisu na trwałym nośniku.

 

 1. Definicje

 1. Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego www.wilkwowczej.pl, o którym mowa w § 1 Regulaminu;

 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu Internetowego bądź korzystająca a z innych Usług oferowanych w Sklepie Internetowym;

 3. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 6. Regulamin – niniejszy dokument;

 7. Towar – produkty prezentowane na stronie www.wilkwowczej.pl w ramach sprzedaży;

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu (jako sprzedającym) a Klientem (jako kupującym) za pośrednictwem sklepu internetowego;

 9. Sklep - Sklep Internetowy Wilk W Owczej dostępny pod adresem internetowym https://wilkwowczej.pl/

 10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 11. Trwały nośnik – materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS) umożliwiające Klientowi lub Właścicielowi Sklepu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;        

 12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z określeniem liczby i rodzaju Towarów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta określonych warunków technicznych. Posiada:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

 2. zainstalowaną na urządzeniu, aktualną wersję przeglądarki internetowej takiej jak: Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox lub innej kompatybilnej

 3. aktywne konto poczty e-mail

 4. włączone w przeglądarce internetowej obsługę Cookies oraz Javascript

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do okresowego, jednak nie dłuższego niż 48 h wyłączenia funkcjonalności Sklepu w celu przeprowadzania prac technicznych.

 

 1. Warunki składania zamówień i ich realizacja

 1. Składanie zamówień odbywa się bez konieczności rejestracji danych klienta, a wszelkie informacje przekazywane są klientowi drogą mailową na adres mailowy podany w trakcie składanego zamówienia.

 2. Składając zamówienie w sklepie internetowym Klient każdorazowo podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie takie następuje w trakcie realizacji ścieżki zamówienia poprzez zaznaczenie wskazanego pola oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”.

 3. Zamówienie wymaga określenia konkretnych cech Towaru przez wybór ich rodzaju i liczby w koszyku.

 4. Ścieżka zamówienia obejmuje wybór przez Klienta formy dostawy Towaru, która wiąże się z podaniem dany do wysyłki oraz formy płatności.

 5. Informacja pokazana w koszyku jako podsumowanie uwzględnia całkowite koszty zamówienie, które Klient zobowiązuje się pokryć w związku z zakupem Towaru, z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz innych kosztów dodatkowych.

 6. Podczas składania Zamówienie, Klient do momentu potwierdzenia zamówienia na ostatnim etapie – kliknięcie przycisku „Zamawiam”, który wiąże się z obowiązkiem zapłaty, ma możliwość edycji podanych danych dotyczących danych do wysyłki, formy płatności oraz liczby i rodzaju zamawianego Towaru.

 7. Złożenie zamówienia, po potwierdzeniu na ostatnim etapie koszyka, jest oświadczeniem Klienta woli zawarcia umowy ze Sprzedającym zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

 8. Po weryfikacji przez Sprzedającego składowych zamówienia, zostanie ono zatwierdzone, a tym samym przyjęte do dalszej realizacji.

 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 1. Ceny towarów i metody płatności

 1. Ceny Towarów widoczne na stronie są kwotami brutto podanymi w polskich złotych oraz zawierającymi podatek VAT.

 2. Dostępne formy płatności:
  - przelew elektroniczny – wpłata na rachunek bankowy Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl; wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu i skompletowaniu zamówienia o którym mowa w § 4 pkt. 6; na płatność oczekujemy do 3 dni
  - płatność kartą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

 

 1. Terminy i koszty dostawy

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Klient ma możliwość formy dostawy z pośród:

 1. przesyłka kurierska DPD – koszt dostawy 20 zł

 2. paczkomat Inpost – koszt dostawy 20 zł

 1. Czas realizacji nadania to 1-2 Dni robocze po potwierdzeniu płatności.

 2. Przewidywany czas doręczenia przesyłki to 1-2 Dni robocze, od momentu potwierdzenia nadania.

 

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sklep@wilkwowczej.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Informacją dotycząca procedury zwrotów, dostępna jest w zakładce https://wilkwowczej.pl/zwroty

 3. Umowy Sprzedaży uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowi Towar wykraczający poza standardową ofertę Sklepu. Dotyczy to Towarów przygotowanych na zamówienie w drodze indywidualnych ustaleń, spersonalizowane.

 5. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była zasadna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak w terminie nie późniejszym niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży.

 8. Właściciel Sklepu dokona zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, bądź na wskazane przez Klienta Konsumenta konto bankowe.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty odesłania przesyłki do siedziby firmy) mając na uwadze fakt, aby wybrać taką formę, aby towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 10. Zwracany towar należy przesłać na adres siedziby firmy: Wilk w Owczej Andrzej Pabisiak, ul. Estreicherów 5, 30-225 Kraków.

 11. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zwrotnych - pobraniowych.

 

 1. Reklamacje towarów z tytuły rękojmi

 1. Sprzedający zobowiązuje się przekazać Klientowi Towar wolny od wad, fabrycznie nowe.

 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej, Sprzedający ponosi wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem,  odpowiedzialność określoną w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko

 2. numer zamówienia

 3. opis niezgodności towaru z umową

 4. datę zakupu

 5. zdjęcia uszkodzenia towaru

 1. Reklamowany Towar należy kierować na adres siedziby firmy: Wilk w Owczej Andrzej Pabisiak, ul. Estreicherów 5, 30-225 Kraków, celem rozpatrzenia reklamacji. Do odsyłanego towaru, jeżeli jest to możliwe Klient powinien dołączyć dokument potwierdzający zakup.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

 3. W sytuacji stwierdzenia ewentualnych braków w reklamacji Sprzedający zwróci się do Klienta celem jej uzupełnienia, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych podejmuje wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

 2. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu są przetwarzane przez Właściciela Sklepu w konkretnych, określonych celach opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu, pod adresem: https://wilkwowczej.pl/polityka-prywatnosci

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa w odniesieniu do Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem majątkowych praw autorskich, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, witryny Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedającego. Korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Właściciela Sklepu.

 2. Spory pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów prawa. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN

PARTNERZY:

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KONTAKT

NAPRAWY I SZYCIE MIAROWE

TABELA ROZMIARÓW

ZWROTY

WYSYŁKA

FAQ